Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities 1.1. Offerte: een schriftelijk aanbod van TaleηtAanZ aan een wederpartij ter zake van het verrichten van werkzaamheden. 1.2. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de ene partij, TaleηtAanZ (de opdrachtnemer), zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om ten behoeve van de organisatie van de opdrachtgever werkzaamheden te (doen) verrichten. De overeenkomst van opdracht wordt schriftelijk vastgelegd en bevat (onder meer) een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden. 1.3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als wederpartij een overeenkomst heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een opdracht. 1.4. Opdrachtnemer: TaleηtAanZ dat als partij een overeenkomst met opdrachtgever heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een opdracht als bedoeld in 1.2. 1.5. Partijen: de opdrachtgever en TaleηtAanZ .

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 2.1. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst van TaleηtAanZ . 2.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. 2.3. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met TaleηtAanZ zijn overeengekomen. 2.4. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst nietig is, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

3. Uitgangspunten 3.1. TaleηtAanZ staat in voor de integriteit van handelen, dient ten opzichte van de opdracht en de opdrachtgever (des)kundig te handelen, dient haar professionele en relationele onafhankelijkheid te waarborgen, vermijdt dat in de opdracht andere belangen dan die van de opdracht zelf een rol spelen en verplicht zich ertoe de opdrachtgever op diens handelwijze aan te spreken indien deze zich niet als goed opdrachtgever gedraagt. 3.2. De opdrachtgever staat in voor een verantwoord opdrachtenbeleid. 3.3. De opdrachtgever is zorgvuldig in het verstrekken van informatie die gevraagd en ongevraagd nodig is om de opdracht goed en doelmatig te kunnen uitvoeren. 3.4. Als TaleηtAanZ daarom verzoekt, stelt de opdrachtgever kosteloos een werkruimte en de (kantoor)faciliteiten die nodig zijn om op locatie een opdracht uit te kunnen voeren, ter beschikking. 3.5. De opdrachtgever stelt zich als een betrouwbare partner op door afspraken op tijd en volledig na te komen, inclusief het betalen van de facturen.

4. Totstandkoming overeenkomst van opdracht 4.1. Alle offertes van TaleηtAanZ zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 4.2. De offertes van TaleηtAanZ zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. TaleηtAanZ is slechts aan offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen is bevestigd. 4.3. De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de door partijen ondertekende offerte dan wel de opdrachtbevestiging en de op basis van wet en regelgeving noodzakelijke gegevens en informatie door de opdrachtnemer zijn ontvangen. 4.4. De opdrachtbevestiging is de schriftelijke wilsovereenstemming tussen de opdrachtgever en TaleηtAanZ die daar waar van toepassing de volgende afspraken over de inhoud en uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht bevat onder meer: een omschrijving van de inhoud en de opdracht; wederzijdse organisatorische verhoudingen en gezamenlijke werkwijzen; een indicatie van de tijdsduur die nodig is voor de uitvoering van de opdracht en de fasering van de tijdsduur; de honoreringsgrondslag en de wijze van facturering.

5. Vertrouwelijkheid 5.1. TaleηtAanZ neemt jegens derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens dan wel concurrentiegevoelige informatie van de opdrachtgever die haar in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen. 5.2. De opdrachtgever mag, zonder toestemming van TaleηtAanZ , aan derden geen mededeling doen over de aanpak, de werkwijze, de inhoud van adviezen of opinies van TaleηtAanZ , noch haar rapportage of ander al dan niet schriftelijk materiaal ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken.

6. Intellectueel eigendom 6.1. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

7. Uitvoering van de opdracht 7.1. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen alsmede naar de eisen van professionaliteit en goed opdrachtnemerschap uitgevoerd door of namens TaleηtAanZ . 7.2. De opdracht heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Resultaatverplichtingen worden niet overeengekomen. 7.3. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door TaleηtAanZ geschiedt uitsluitend in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging. 7.4. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten van de opdracht kunnen worden gewijzigd, indien partijen tussentijds schriftelijk overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht dan wel de daaruit voortvloeiende (advies)werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. 7.4. Een coaching- of begeleidings-afspraak kan tot 1 werkdag voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst. Bij minder dan 1 dag wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Wanneer de cliënt tijdens het geplande gesprek niet aanwezig is, wordt eveneens het gehele bedrag in rekening gebracht. TaleηtAanZ verplicht zich om zich in te spannen eventuele annulering of verplaatsing van afspraken van haar zijde minimaal twee werkdagen voor aanvang van de afspraak door te geven, onvoorziene omstandigheden uitgesloten. Aan een annulering of verplaatsing kunnen geen retouren worden ontleend. 7.5. Een training of workshop kan door de opdrachtgever tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken en langer dan 1 week voor de geplande datum wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen 1 week voor de afgesproken datum is het volledige bedrag verschuldigd. 7.6. TaleηtAanZ is zelf de uitvoerder van de trainingen. TaleηtAanZ is echter te allen tijde gerechtigd een alternatief aan te bieden aan de opdrachtgever.

8. Duur en afsluiting van de opdracht 8.1. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn alleen fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen. 8.2. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient TaleηtAanZ hierover binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening van de eindafrekening te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

9. Overmacht en tussentijdse beëindiging van de opdracht 9.1. TaleηtAanZ is niet aansprakelijk voor het niet toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden de verplichtingen van TaleηtAanZ opgeschort. 9.2. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst van opdracht en eventuele latere additionele overeenkomsten. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. TaleηtAanZ dan wel de opdrachtgever mogen van de bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de beëindigende partij onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. TaleηtAanZ behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever indien mogelijk en onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. TaleηtAanZ behoudt het recht schadevergoeding te vorderen. 9.3. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met behoud van rechten.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring. 10.1. TaleηtAanZ kan door de opdrachtgever slechts aansprakelijk worden gesteld voor door de opdrachtgever geleden schade, als deze schade het directe gevolg is van handelen van uitvoerders van TaleηtAanZ die de opdracht uitvoeren. In ieder geval is de aansprakelijkheid van TaleηtAanZ beperkt tot een maximum van de totale onderhavige projectsom en/of het factuurbedrag van de onderhavige opdracht. 10.2. TaleηtAanZ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend wordt begrepen: bedrijfsschade, gevolgschade en schade als gevolg van gederfde winst. 10.3. De opdrachtgever vrijwaart TaleηtAanZ volledig voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van kosten, schade en interessen.

11. Betalingsvoorwaarden 11.1. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door TaleηtAanZ aan te wijzen bankrekening. 11.2. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, is TaleηtAanZ gerechtigd, nadat zij de opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van TaleηtAanZ , vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. 11.3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die TaleηtAanZ maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever. 11.4 Indien de financiering uit een PGB komt en de SVB hiervoor de betalingen regelt, zijn de budgethouders/opdrachtgevers verplicht zich ervoor in te spannen dat de facturen zo snel mogelijk worden voldaan. 11.5 Indien de financiering uit een PGB komt en de SVB hiervoor de betalingen regelt, zijn de budgethouders/opdrachtgevers verplicht tijdig aan te geven wanneer het PGB verloopt, ontoereikend is, of geplande taken, uit te voeren door TaleηtAanZ, niet meer binnen het toegekende budget vallen. 11.6 Als TaleηtAanZ werkafspraken nakomt voor de budgethouder, en het PGB en/of SVB niet in betaling voorzien, is de opdrachtgever verplicht de betaling volgens artikel 11 lid 1,2 en 3 in orde te maken.

12. Toepasselijk recht 12.1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en TaleηtAanZ is Nederlands recht van toepassing.