Werkwijze


Algemeen

De werkwijze van TaleηtAanZ kenmerkt zich door perspectief te nemen: met een absolute openheid voor wat er gebeurt en met een affectieve en cognitieve dimensie ga ik in dialoog met de ander en neem zijn gezichtspunt breed mee. Samen gaan we op zoek naar kenmerken zoals creativiteit, motivatie, persoonlijkheid, intelligentie (praktische, cognitieve, emotionele en sociale), mogelijkheden tot zelfactualisatie en sociale processen. In de gesprekken en tijdens het werken zoomen we in op relevante details en zoomen we uit naar een groter perspectief.

Mijn werkwijze is gebaseerd op het Handelingsgericht Werken. De onderwijsbehoefte (en daarmee de ondersteuningsbehoefte) van de leerling staat centraal en we richten de aandacht op positieve aspecten. Om leerdoelen in kaart te brengen benut ik relevante leerpsychologische, pedagogische, onderwijskundige en organisatorische invalshoeken. Samen kijken we naar o.a. zelfsturing, kwaliteiten, leerstijl, persoonlijkheidskenmerken en motivatie in alle ontwikkelings- en leerprocessen.

Ik werk aan het optimaliseren van de wisselwerking tussen de kenmerken van de leerling en onderwijskenmerken. De attributiestijl en attitude t.o.v. school komen aan bod en we gaan in op onderwerpen als autonomie, oplossingsgericht denken en self-efficacy (doelmatigheidsbeleving). Ik ga uit van de kracht van authentieke leerprocessen, waarbij de leeromgeving aansluit bij de leerling en de leerling zelf bepalend is in keuzes die samenhangen met zijn leergedrag. Het is gebleken dat er daardoor positievere effecten optreden in de opbrengsten van het onderwijs (betere resultaten, meer welbevinden, minder schooluitval) en in de daarvoor benodigde randvoorwaarden (meer inzet, verbeterd leergedrag, meer zelfkennis).

Samen stellen we een begeleidingsplan op, waarbij we in beeld brengen welke hulp nodig is en wie welke hulp biedt. Onderwerpen die in de begeleiding van TaleηtAanZ aan bod kunnen komen zijn o.a. ‘wat kan ik en wie ben ik (op school)?’, ‘verkennen en verrijken van jouw manier van leren’, ‘activeren van metacognitief denken en doen’, ‘verder ontwikkelen van executieve vaardigheden’, faalangst, oplossingsgericht denken, ‘plezier houden of weer krijgen in leren’. Hiervoor maak ik o.a. gebruik van diverse coachingstechnieken, zelftests, een diversiteit aan speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld materiaal. Ik sluit zoveel mogelijk aan bij de interesses, behoeften, leerstijlen en waarden van de leerling, wat ten goede zal komen (zeker op langere termijn) aan de motivatie en daarmee aan welbevinden en leerprestaties. Het leren wordt als een cyclisch proces benaderd, dat gevoed wordt met o.a. procesgerichte feedback, reflectie, en pedagogische tact.

We spreken evaluatiemomenten af en stellen indien nodig het begeleidingsplan bij.

Kennis en ervaring zijn gestoeld op:

  • Principes uit o.a.: Handelingsgericht Werken, Zelfdeterminatietheorie, Attributietheorie, Positieve psychologie, pedagogisch tact, mediërend leren, creatieve actiemethodologie, accelerated learning, mentaliserend coachen en oplossingsgericht denken.
  • Theorieën en gedachtegoed van o.a.: Biesta, Stevens, Delnooz, Bloom, Mooij, Webb, Veenman, Kieboom, Boekaerts, Laevers, Greve, Deci and Ryan.

Concreet

Het eerste contact met TaleƞtAanZ loopt vaak via telefoon of email. Naar aanleiding van dit eerste contact wordt een intakegesprek gepland. Voordat dit gesprek plaatsvindt stuurt TaleƞtAanZ u een intakeformuler en een offerte voor het intakegesprek toe.